Planacy - FAQ

Här finner du svar på vanliga frågor kring budget, prognos och Planacy!

Planacy - FAQ

Här finner du svar på vanliga frågor kring budget, prognos och Planacy!

Planacy - FAQ

Arbetet med budget, prognos och planering är ofta utmanande och tidskrävande. En modern planeringsplattform för finansiell och operativ planering kan bidra till ett bättre och mer kvalitativt arbete med framåtblick. Men hur hittar jag en planeringsplattform som är optimal för mitt företag och mina behov?

Vår FAQ försöker svara på vanliga frågor och funderingar som våra säljare och konsulter stöter på ute hos företag. Förhoppningsvis kan svaren på frågorna nedan reda ut begrepp och ge dig en mer tydlig bild av hur planeringsplattformen Planacy bidrar till en bättre och mer kvalitativ planering av verksamheten.

#

Om det tvistar de lärda. Vi definierar budget och prognos enligt följande:

En budget är en finansiell plan för det kommande året som går i linje med den strategiska planen och de strategiskt uppsatta målen. Den läggs en gång om året och verksamheten följs upp löpande mot denna budget. Inte bara med utfall utan även med prognoser.

En prognos används för att prognostisera hur verkligheten ser ut just nu och framåt baserat på kända faktorer. Man använder också sin prognos för att identifiera gapet mellan budgeten och verkligheten framåt för att på så vis kunna agera på eventuella gap.

Vill du läsa mer kring ämnet? Vår partner Millnet BI har skrivit en bra och informativ text som försöker förklara skillnaden mer på djupet. Läs mer här.

#

En drivare är en händelse eller ett nyckeltal som påverkar verksamhetens resultat och lönsamhet.

Varje verksamhet definierar sina egna drivare och vilka händelser som driver en förändring i resultat- och balansräkningen. För en bilåterförsäljare kan det exempelvis vara antalet sålda nybilar, begagnade bilar och servicekontrakt men även antalet anställda, sjukdagar, marknadsföringskampanjer, kundbesök etc. Eller valutakurser för bolag med internationell försäljning och inköp.

En drivare är något som verksamheten känner till väl och som ofta styr verksamhetens olika avdelningar. 

Med en drivarbaserad budget och prognos har verksamheten lättare för att förstå processen och planera utifrån denna. Verksamheten budgeterar och planerar på välkända begrepp (drivare), istället för på kontonivå, som i sin tur automatiskt driver ner på konton och kalkylerar fram någon form av resultat.

Genom att definiera verksamhetens drivare blir arbetet med budgetering, prognostisering och planering enklare för medarbetarna i verksamheten. En annan fördel med en drivarbaserad budget och prognos är att en drivarbaserad process stödjer och möjliggör ett mer proaktivt och löpande arbete med prognostisering vilket i sin tur leder till en bättre framåtblick.

#

Drivningarna i Planacy sker helt automatiskt, och helt utan tidsfördröjning, via definitioner i den underliggande SQL-databasen.

När Planacy konfigureras definieras företagets drivningar samt hur inmatningar på ett ställe i en budgetmall ska påverka andra delar. En vanlig uppsättning med drivningar är exempelvis att du har en separat mall för att budgetera försäljning som sedan automatiskt driver in värden på försäljningskonton i resultaträkningen. Eller personalrelaterade mallar som driver in på personalkonton. En drivning anpassas helt efter ditt företags process så att det som är viktigt ska kunna drivas in i andra mallar.

#

Det korta svaret: För att öka kvalitén och effektivisera arbetet!

En planeringsplattform minimerar felaktigheter i arbetet med budget och prognos, både för användaren och för den som förbereder rundan.

Vid en budget- och prognosprocess i Excel och tyvärr även i många andra planeringsverktyg lägger ekonomifunktionen en stor del av sin tid på att förbereda mallar, samla in data och verifiera att data är korrekt. Med en modern planeringplattform som Planacy minskas det arbetet avsevärt och mer tid kan läggas på analys och att öka budgetens kvalité.

Dina controller-kollegor får mer tid över till att skapa värde för företaget - att agera Business Partner och stödja verksamhet och organisation med analyser och ekonomiskt kunnande.

#

Den kanske viktigaste funktionaliteten är att det ska gå snabbt och smärtfritt att implementera i organisationen. Systemet behöver vara anpassningsbart för just er verksamhet och era krav.

Du har garanterat en mängd ytterligare krav och förväntningar på ett nytt systemstöd för budget-, prognos och planering. Ibland kan det vara svårt att veta exakt vilka krav som kan ställas och vad ett modernt systemstöd bör klara av. Vi på Planacy har tagit fram en enklare lathund där vi listar funktionalitet som vi anser är viktig och som du bör ha med på kravspecifikationen vid utvärdering av nytt systemstöd för budget, prognos och planering. Denna lista är behjälplig oavsett om du väljer mellan Planacy eller konkurrende systemstöd.

Lathund - välj rätt systemstöd för budget, prognos och planering

#

Planacy möjliggör en decentralisering av budget-, prognos och planeringsarbetet genom ett enkelt inputformat för personer med budget- och planeringsansvar, exempelvis avdelningschefer, projektledare, säljansvariga.

Med ett enkelt, intuitivt och logiskt användargränssnitt blir det lättare för användaren att ta formatet till sig. Genom att komplettera processen med drivarbaserade element blir planeringsarbetet dessutom mer lättförståeligt för användaren som enklare kan förstå samband och planera sin verksamhet. Dessutom upplever många ett större ägarskap till den lagda budgeten eller prognosen.

Controllers och CFO ansvarar för de övergripande delarna av planeringsarbetet och ägnar sin tid i processen istället åt att stödja verksamheten, analysera budgeten och prognosen samt attestera de olika delarna.

#

Alla Planacykunder utser en eller ett par administrativa systemanvändare som  lägger till och administrerar användare, kostnadsställen, ansvar och förbereder rundor m.m. Detta görs direkt i gränssnittet.

På följande demo kan du se hur en CFO på en bilåterförsäljare på mindre än 3 minuter administrerar och startar upp en ny prognosrunda.

Filmen är inspelad i Planacy 2.0  Utveckling av plattformen har skett och sker kontinuerligt för att underlätta administrationen av Planacy.

#

Främst genom att minska tidsåtgången det tar att samla in, säkerställa och rätta data innan en budget- eller prognosrunda kan aktiveras.

Många företag kan vittna om tidsvinsten, den högre affärsförståelsen och ökade affärsnyttan som mer moderna systemstöd innebär. Företagens vittnesmål och vår erfarenhet handlar ofta om det tidskrävande arbetet med datainsamling och manuella avstämningar som Excel och mindre moderna systemstöd medför. Med en modern och integrerad planeringsplattform vet man att data är verifierad och korrekt så att du tryggt kan starta en ny budget- och prognosrunda på bara några minuter. På så vis sparar du som controller och CFO tid som istället kan användas till det som är viktigt - att vara en delaktig business partner och stödja verksamheten i processen.

På följande exempeldemo kan du se hur en CFO på en bilåterförsäljare på mindre än 3 minuter administrerar och startar upp en ny prognosrunda i Planacy.

Filmen är inspelad i Planacy 2.0  Utveckling av plattformen har skett och sker kontinuerligt för att underlätta administrationen av Planacy.

#

Ja, Planacy stödjer rullande prognos.

I Planacy kan du arbeta med finansiell och operativ planering på flera sätt. Du kan göra det löpande med rullande månader, kvartal, tertial eller halvår. Du kan helt enkelt arbeta enligt den princip som ni själva föredrar. Planacy stödjer även Ad-Hoc-planering. Det vill säga att du enkelt kan starta upp en ny prognosrunda när omvärlden eller förutsättningarna förändras.

#

Planacy är en planeringsplattform för såväl operativ som finansiell planering.

Den absolut vanligaste processen är resultatbudgetering på konto- och kostnadsställenivå. Men många kunder önskar processer och mallar som driver in siffror i sin resultatbudget. Det kan vara allt från säljbudgetering, inköpsbudgetering, personal- och lönebudgetering, beläggningsplanering och projektbudgetering för att nämna några.

Planacy behöver däremot inte generera en slutlig resultatbudget. Vissa kunder önskar en fristående operativ planeringsplattform för exempelvis beläggning, projekt, investeringar eller sälj för att operativt ha koll på den löpande framåtblicken för sin avdelning och verksamhet.

Är du controller, CFO, säljchef, beläggningsansvarig eller inköpschef? Det spelar ingen roll. Kontakta oss och boka ett möte med en Planacyexpert för att diskutera hur vi kan hjälpa just dig med din planeringsprocess.

Boka möte

#

Nej, du måste inte ha ett BI (Business Intelligence) för att Planacy ska fungera.

Planacy är ett fristående planeringssystem som fungerar oavsett försystem. Data hämtas från kundens affärssystem eller annat försystem och skickas tillbaka till samma system. Analysen av budget-, prognos- och planeringsarbetet sker sedan i samma verktyg som kunden använder idag (exempelvis Cognos, Visma, Excel m.fl.).

Vår övertygelse är däremot att alla verksamheter bör ha ett BI light för att få ut maximal nytta och värde av sin planeringsprocess och -plattform. Planacy går att integrera fullt ut med moderna BI-system, så som QlikView, Qlik Sense, Tableau eller Power BI, för att ge er ett sömlöst system för planering och uppföljning. Det är däremot inget krav för att Planacy ska fungera bra utan ger ett stort mervärde. BI går alltid att addera i efterhand.

Läs mer om varför du med Power BI, Qlik eller Tableau ska välja att addera er moderna BI-plattform med en modern planeringsplattform från Planacy. 

Planacy integrerat med ert BI

#

Hur långt är ett snöre?

Många använder Excel för att det upplevs som billigt då det ingår i Officepaketet som de flesta redan har installerat på sina datorer. I andra ändan finns system på marknaden som är hyfsat dyra, men å andra sidan tar lång tid att implementera. Ofta ökar konsultberoendet och i värsta fall går det inte att anpassa utifrån verksamhetens behov och förändringar.

Det vi kan svara på är vad Planacy kostar. Och till skillnad från våra konkurrenter är vi fullt transparenta med vår pris- och licensmodell. Gör en prisförfrågan här på hemsidan och få ett besked direkt på skärmen.

Planacy Pris & Licensmodell

#

Planacy är en webbaserad planeringsplattform som installeras On-Premise och integreras med affärssystemet och BI-plattformen om sådan finns. Varken administratör eller användare behöver göra några inställningar på server eller på lokala maskiner. Allt sköts genom gränssnittet i webbläsaren.

Önskar ni hellre ha er Planacyplattform i molnet? Då hostar vi den åt er.

#

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss eller boka ett möte med en Planacyexpert. Vi vill även uppmuntra dig till att prenumerera på vårt nyhetsbrev som innehåller kundcase, intressanta filmer, rapporter och produktnyheter m.m. samt att följa oss på LinkedIn där vi delar nyheter kring vår plattform, kunder och budget och prognos i allmänhet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev…

Kom igång med Planacy

Boka ett möte med en Planacyexpert så berättar vi mer om hur snabbt ni implementerar och kommer igång med ett modernt systemstöd för planering, våra kundreferenser och deras arbetssätt samt hur Planacy fungerar i praktiken.